Technologie

Technologie

Technologické a strojní vybavení odebíráme od firem: Henkel, Tennat, Miele, Kärcher, Husqvarna, Gardena. Čisticí a dezinfekční prostředky odpovídající charakteru ploch používáme zejm. od firem: Chemspec, Cleamen, Johnson Diversey, Henkel, Druchema, Tanna, Diverse. Všechny používané čisticí a dezinfekční prostředky jsou řádně schváleny pro používání v ČR a dlouhodobě zkoušeny.

Harmonogram úklidových služeb a dodávky materiálu

Pravidelné úklidové práce ve vnitřních prostorech budovy v rozsahu, četnostech a za podmínek zadaných v jednotlivých kategoriích mohou být prováděny 24 hodin denně, a to včetně sobot, nedělí a svátků. Časový rozpis úklidu bude plánován v součinnosti s určenými pracovníky zadavatele a přizpůsoben potřebám jednotlivých oddělení.

Používané dezinfekční a čisticí prostředky na plochy a povrchy jsou před zahájením úklidu konzultovány se zdravotním úsekem zadavatele.

Technologické postupy úklidu jsou v souladu s vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.

Vždy je používána taková technologie strojového čištění a takové čisticí prostředky, které nepoškozují podlahovou krytinu či povrch jiných ploch.

technicke zařizení

Úklidová firma Detai Cleaning dbá na zajištění bezpečnosti třetích osob v době provádění úklidu (možnost uzavření prostoru, např. WC, na dobu nezbytně nutnou nebo označení prostoru varovnou informační značkou upozorňující na kluzkost podlahy). Vytírání komunikačních cest (spojovací chodby a schodiště) probíhá jak s ohledem na bezpečnost, tak i na nejvyšší možnou míru zachování chodu oddělení (např. úklidpodélných polovin komunikací po etapách).

Každý zaměstnanec úklidové firmy Detai Cleaning má na oděvu připevněnou vizitku, na které je uvedeno jeho jméno / resp. pracovní číslo, fotografie zaměstnance, pracovní zařazení a název úklidové firmy.

Úprava zevnějšku zaměstnance úklidové firmy Detai Cleaning odpovídá hygienicko-protiepidemickým zásadám a estetickým hlediskům, včetně úpravy vlasů, nehtů a nalíčení.

Před manipulací s odpadem, pomůckami, kontaminovaným biologickým materiálem, použitým prádlem, event. biologickým materiálem apod. si pracovník úklidové firmy vždy vydezinfikuje ruce alkoholovým dezinfekčním přípravkem a vezme jednorázové rukavice.

Při vstupu na riziková pracoviště (ARO, JIP, operační, zákrokové a diagnostické sály, centrální sterilizace apod.) musí mít zaměstnanec vždy čisté osobní ochranné pomůcky (kalhoty, halena) vyčleněné pouze pro toto pracoviště.

Každý úklid zaznamená zaměstnanec do tabulky „Záznam frekvence a kvality úklidu", do které uvede datum úklidu, hodinu či frekvenci úklidu, koncentraci a název dezinfekčního přípravku a podepíše se. Osoba, pověřená kontrolou kvality úklidu na příslušném pracovišti, potom svým podpisem stvrdí, že kvalita úklidu je vyhovující.

Označené pytle s odpadem transportuje pracovník uklízecí služby do určených shromažďovacích míst – vždy na vozíku.

Při úklidu pracovník postupně odkládá použité mopy do ochranného obalu (pytle), umístěného na úklidovém vozíku. Použité mopy denně v ochranném obalu odnáší do prádelny k vyprání a sušení. Vyprané, suché mopy přináší v ochranném obalu na své pracoviště a uloží je tak, aby nedošlo k jejich kontaminaci.

Dodržujeme předepsanou organizaci práce na příslušném pracovišti (aby z důvodu přetížení personálu nedocházelo k režimovým závadám). Více informací o naší společnosti a strategii naší firmy.